Privacy Policy Voetzorg Ooij – Medisch pedicure praktijk

Voetzorg Ooij hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Voetzorg Ooij houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit houdt in ieder geval in dat wij:

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in de Privacy Policy van Voetzorg Ooij;
– Uw persoonsgegevens beperkt verwerken, tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de bestemde doeleinden.
– Om uw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Voetzorg Ooij zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy of in algemenere zin vragen heeft, neemt u dan s.v.p. contact met ons op via info@voetzorgooij.nl.

Persoonsgegevens van cliënten worden door Voetzorg Ooij verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Administratieve doeleinden inclusief facturering en rechtstreekse declaratie van de behandeling bij de zorggroep of podotherapeut;
– Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst of opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- De behandelovereenkomst;
– De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Voetzorg Ooij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Voornaam/Voorletters
– Tussenvoegsel
– Achternaam + meisjesnaam
– Adres, Postcode, Woonplaats
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Geslacht
– Geboortedatum
– Naam huisarts of behandeld arts
– Gegevens over uw gezondheid en uw medicatiegebruik
– In bepaalde situatie zullen er in overleg foto’s worden gemaakt van (de huid en/of nagels) van uw voeten. Deze foto’s worden beveiligd bewaard en zijn alleen bestemd voor Voetzorg Ooij.
– Aan de hand van de foto’s kan de ontwikkeling van uw huid en/of nagels beter worden beoordeeld. In sommige gevallen zullen we expliciet vragen om de foto’s met andere disciplines zoals podotherapeuten en (huis)artsen te mogen delen in een beveiligde omgeving.

Uw persoonsgegevens worden door Voetzorg Ooij bewaard/opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de looptijd van de overeenkomst.
– Conform de wettelijke termijnen t.a.v. de financiële administratie en Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst.